Vredespaleis Vrede door Recht

Permanent Hof van Arbitrage

Permanent Court of ArbitrationPartijen die een geschil willen beslechten door middel van arbitrage, kunnen zich wenden tot het Permanent Hof van Arbitrage (PHA). Bij de meeste geschillen die aan het PHA worden voorgelegd, is tenminste een staat betrokken. Maar ook geschillen met internationale organisaties, bedrijven en individuen kunnen worden voorgelegd. In de meeste gevallen wordt een driekoppig tribunaal gevormd, waarbij elke partij een arbiter benoemt, en deze arbiters samen een president benoemen. Het aldus gevormde Hof beslist over de zaak. De partijen stellen ook samen vast over welke juridische kwestie moet worden beslist, welke taal wordt gebruikt, en zij bepalen de mate van vertrouwelijkheid. De beslissing van de arbiters is in alle gevallen bindend voor de partijen. Het PHA biedt ook niet-bindende vormen van geschillenbeslechting aan, zoals bemiddeling, en onderzoekscommissies voor feitenonderzoek.

Bezoek de website van het Permanent Hof van Arbitrage