Vredespaleis Vrede door Recht

Internationaal Gerechtshof

International Court of Justice

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft een tweevoudige taak.

Ten eerste, het beslecht, in overeenstemming met internationaal recht, geschillen die worden voorgelegd door staten. Geschillen betreffen met name de land- en maritieme grenzen, territoriale soevereiniteit, het gebruiken van geweld, schending van internationaal humanitair recht, niet-inmenging in de interne aangelegenheden van staten, diplomatieke betrekkingen, gijzeling, het recht op asiel, nationaliteit, voogdij, rechten van doorgang en economische rechten.

Ten tweede, het brengt adviezen over rechtsvragen uit die worden voorgelegd door de organen en gespecialiseerde organisaties van de VN die daartoe gemachtigd zijn. De adviezen kunnen aangeven hoe deze organen en organisaties wettig kunnen functioneren, of hun gezag versterken tegenover weerspannige staten.

Het Internationaal Gerechtshof bestaat uit 15 rechters uit verschillende landen die voor 9 jaar worden verkozen en kunnen herkozen worden. Om de drie jaar wordt een derde van de leden van het Hof verkozen. De president wordt om drie jaar gekozen door zijn ambtgenoten. De huidige president van het Hof is Abdulqawi Ahmed Yusuf uit Somalië. De rechtszittingen zijn altijd openbaar. Frans en Engels zijn de vaste voertalen van het Hof.

Bezoek de website van het Internationaal Gerechtshof