Vredespaleis

Lid van het Bestuur

Het bestuur van de Carnegie Stichting/ Haagse Academie voor Internationaal Recht is op zoek naar een

Lid van het Bestuur, profiel “bibliotheek en uitgevers”.

 

Over de Carnegie Stichting – Vredespaleis
De Carnegie Stichting is eigenaar en beheerder van het Vredespaleis waarin het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het Permanent Hof van Arbitrage zijn gevestigd, alsmede de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Deze gerenommeerde instellingen worden ondersteund door de Bibliotheek van het Vredespaleis.
Tevens biedt de Carnegie Stichting ruimte aan activiteiten en evenementen en reikt zij elk jaar een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van vrede en veiligheid.

Organisatie Carnegie Stichting
De Carnegie Stichting kent een collegiaal bestuur bestaande uit 5 tot 7 actieve en meewerkende bestuursleden met diverse portefeuilles (voor de huidige samenstelling klik hier). Bij de samenstelling van het bestuur is nadrukkelijk rekening gehouden met de expertise en achtergronden die passen bij de verantwoordelijkheden en kerntaken van de Carnegie Stichting op het gebied van relatiebeheer met de staat, financiën, juridische zaken, monumentaal gebouwbeheer, bibliothecaire dienstverlening en uitgeverij. Daarnaast wordt er een bestuurslid benoemd door het Permanent Hof van Arbitrage en heeft de Haagse Academie een waarnemer in het bestuur. Het bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar, al naar gelang de bestuurlijke agenda.

Daarnaast kent de organisatie een Raad van Advies bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken (voorzitter), van Financiën, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Justitie en Veiligheid, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de vicepresident van de Raad van State, en de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Het dagelijks management van de Carnegie Stichting wordt gevoerd door de directeur die samen met het managementteam (3 managers) leidinggeeft aan de organisatie met ca. 35 medewerkers.

De Haagse Academie voor Internationaal Recht
Leden van het bestuur van de Carnegie Stichting zijn tevens lid van het bestuur van de Haagse Academie voor Internationaal Recht, een gerenommeerde onderwijsinstelling op het gebied van internationaal recht.
De Academie heeft als statutair doel de voortgezette studie van het volkenrecht en het internationaal privaatrecht, teneinde een bijdrage te leveren aan capaciteitsontwikkeling op het gebied van internationaal recht, gericht op goed bestuur en vreedzame samenwerking. Twee keer per jaar vinden er cursussen plaats voor grote groepen internationale studenten; daarnaast verzorgt de Haagse Academie diverse publicaties.

Organisatie Haagse Academie
De Haagse Academie is een kleine netwerkorganisatie. Het wetenschappelijk programma wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van een curatorium bestaande uit 19 deskundigen op het gebied van het internationaal recht en rechters afkomstig uit de diverse werelddelen. Het curatorium komt jaarlijks twee maal bijeen en wordt ondersteund door de Secretaris-Generaal, een internationaal jurist die op parttime basis actief is voor de Academie. De financiële, personele en logistieke ondersteuning voor het programma van de Academie wordt geleverd onder verantwoordelijkheid van het bestuur, dat hiertoe wordt ondersteund door de thesaurier, zijnde de financieel manager van de Carnegie Stichting. De Secretaris-Generaal en de thesaurier worden bijgestaan door een secretariaat bestaande uit vijf medewerkers, met de nodige ondersteuning van de Carnegie Stichting op het gebied van financiën, personeels- en juridische zaken en bibliothecaire dienstverlening.

De Carnegie Stichting en de Haagse Academie zijn beide ANBI-organisaties zonder winstoogmerk.

Actuele vraagstukken
Het Vredespaleis is een nationaal en internationaal icoon; het betreft cultureel erfgoed, een Rijksmonument met het Europees Erfgoedlabel. De komende jaren staat het Vredespaleis, ruim 110 jaar na de opening van het paleis, voor een unieke opgave vanwege de noodzaak tot asbestsanering, wegwerken van achterstallig onderhoud en nadien een grote renovatie. De bestuurlijke voorbereiding van dit naar verwachting grootschalige project en de financiering ervan zal de komende periode vragen om intensief overleg met de diverse stakeholders. Daarnaast is de organisatie bezig met verdere professionalisering, het verbeteren van de dienstverlening naar de gerechtshoven en worden de statuten geëvalueerd.

De Haagse Academie ontwikkelt recent nieuwe activiteiten, waarvoor het bestuur in goed overleg met het curatorium de kaders en de randvoorwaarden dient te bepalen.

Het bestuur
Het bestuur stelt op voordracht van de directeur het algemeen beleid van de stichting vast. Het bestuur benoemt de directeur en beoordeelt diens functioneren.

Een bestuurslid wordt voor vier jaar benoemd en kan maximaal twee keer worden herbenoemd.
Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur wordt rekening gehouden met deskundigheid, vaardigheid, ervaring en bijdrage aan de diversiteit van het huidig bestuur. De geselecteerde kandidaat wordt voorgesteld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken dat bij instemming zorgdraagt voor benoeming door de Koning.

De functie is onbezoldigd.

Wij bieden

Een bestuurslid dat in ieder geval beschikt over de volgende competenties:

Ter ondersteuning en als gesprekspartner van de manager Bibliotheek brengt het bestuurslid “Bibliotheek en uitgevers” relevante kennis en ervaring mee op het gebied van:

De Bibliotheek van het Vredespaleis is gespecialiseerd in vakliteratuur op het gebied van internationaal publiek- en privaatrecht, vergelijkend recht en jurisprudentie uit alle delen van de wereld. De bibliotheek is in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze bibliotheken ter wereld in dit vakgebied. De collectie bevat eveneens publicaties op het gebied van internationale politiek, geschiedenis van de diplomatie, de vredesbeweging, en de ontwikkeling van het internationaal recht. De voornaamste doelgroepen zijn het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage, de Haagse Academie voor Internationaal Recht en de in Nederland gevestigde internationale organisaties. De bibliotheek wordt door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld geraadpleegd en gewaardeerd en staat bekend om haar kostbare collecties ‘Hugo Grotius’ en ‘Peace Movement’.

Meer informatie:
Heeft u vragen over de functie en/of de procedure? Neem dan contact op met dhr. P.H. Donner via mailadres president@peacepalace.org.

Solliciteren:
Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan uiterlijk vóór 12 juni door CV en motivatiebrief te mailen naar president@peacepalace.org. Bij onderwerp graag vermelden “Bestuurslid CS/HA”.