Vredespaleis Vrede door Recht

Steun het Vredespaleis

De Carnegie-Stichting is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Contactgegevens: Carnegie-Stichting, Carnegieplein 2, 2517 KJ Den Haag, tel: 070/3024242, email: reception@carnegie-stichting.nl, www.vredespaleis.nl

Fiscaal nummer: 002712714

Bestuursleden: Dr. B.R. Bot (voorzitter), Mr. D.C. van Wassenaer (penningmeester),
mw. Dr. E.M. Wesseling-van Gent, Mr. F. Majoor, Drs. L.W.L. de Bruijn

Beloningsbeleid: Conform ARAR/BBRA

Doelstelling/activiteiten/beleid: “Het doel van de Carnegie-Stichting is het beheer van het Vredespaleis, het tot stand brengen van verbouwingen en uitbreidingen daaronder begrepen, het oprichten en het onderhouden van andere gebouwen ten dienste van internationale colleges op het gebied van de internationale rechtsorde, en het onderhouden van een bibliotheek, hoofdzakelijk op het gebied van het internationale recht, en alles wat met dit doel samenhangt in de ruimste zin. Het Vredespaleis omvat het Paleis zelf, het gebouw in gebruik bij de rechters van het Internationaal Gerechtshof alsmede het gebouw ten behoeve van de Haagse Academie voor Internationaal Recht en van de Bibliotheek van het Vredespaleis alsmede het Poortgebouw / Bezoekerscentrum. De taken van de Carnegie-Stichting kunnen onderscheiden worden in: de dagelijkse exploitatie van het Vredespaleis; onderhoud en restauratie van het Vredespaleis; beheer en ontwikkeling van de bibliotheek; ondersteuning van in Den Haag gevestigde internationale organisaties; publieksbeleid en rondleidingen; overige activiteiten”.

Financiële verantwoording:

ACTIVITEITEN 2016 (x € 1.000)
Staat van baten en lasten 2016
Begroting Rekening Rekening
  2016   2016   2015
Beheer Vredespaleis  3.271  2.853  4.415
Faciliteren ICJ / PCA     757     889     827
Bibliotheek  2.438   2.337  2.333
________ ________ ________
Totaal kerntaken  6.466  6.079  7.575
Algemene baten  6.178  5.945  6.512
 ________  ________  ________
Resultaat kerntaken
  (288)   (134)   (1.063)
Accommodatie verlening opbrengst    305    422    305
Bezoekerscentrum/Educatie    (53)    (25)    (62)
Publieksactiviteiten      (0)      (9)      (6)
Fondsenwerving      37    (50)        0
Totaal overige activiteiten  ________

289

 ________

338

 ________

238

Exploitatie saldo       1      204 (825)